Hướng dẫn

dịchhay hiển thị và hoạt động tốt nhất khi sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox.
Người dùng cần được cấp phép lần đầu để được sử dụng dịch vụ miễn phí (This app needs authorization to run.)
Click nút 'Continue', bạn cần có một tài khoản Google để đăng nhập.

Các kết quả dịch và ưu điểm của dịchhay:
* Kết quả dịch của Google (hiển thị cửa sổ soạn thảo trên cùng):
   - có thể chọn kết quả dịch hay nhất qua lựa chọn ngôn ngữ dịch bắc cầu (bridge language).
   - Vì kết quả dịch hiển thị trong cửa sổ soạn thảo, bạn có thể sửa kết quả dịch, nhấn nút Save để lưu làm kết quả dịch của riêng mình.
* Kết quả dịch do bạn lưu:
   - Là kết quả dịch bạn lưu ứng với văn bản đầu vào, ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích.
* Kết quả dịch Translate Plus:
   - Translate Plus cố gắng đưa ra một kết quả dịch ngày một tốt hơn.
   - Giải thuật dịch này chỉ được dịch thử cho câu đầu tiên trong đoạn văn bản đầu vào của bạn.

Bạn có thể lưu bộ ngôn ngữ hay dùng cho các lần sử dụng sau (Use these languages by default)